Záverečná skúška 2021 sa v školskom roku 2020/2021 koná v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/11901:1-A1810 zo dňa 22. marca 2021 o termínoch a organizácii záverečnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v školskom roku 2020/2021.

Školské vyučovanie sa pre žiakov posledných ročníkov v stredných školách (a teda aj na Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen) končí 28. mája 2021.

Po úspešnom ukončení posledného ročníka štúdia môže žiak pristúpiť k záverečnej skúške, ktorá sa v školskom roku 2020/2021 koná administratívne.

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky je podrobne prezentované vo vyššie uvedenom rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu na stránke www.minedu.sk.

V prípade, že by žiak mal záujem o iné, ako administratívne vykonanie záverečnej skúšky, musí o to písomne požiadať riaditeľa školy do 9. júna 2021. Postup je tiež zverejnený v už zmienenom rozhodnutí.