Dňa 27. 4. 2017 sa uskutočnilo na našej škole regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž prebehla podľa harmonogramu od 9.00 do 14.30 v areály SZŠ Zvolen.

Bola určená pre žiakov 2. a 3. ročníka denného maturitného štúdia stredných zdravotníckych škôl v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Vychádzala z výkonových štandardov ŠVP pre daný odbor a podľa platných usmernení k prvej pomoci. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia SZŠ SR.

Súťaže sa zúčastnilo 8 stredných zdravotníckych škôl Stredoslovenského regiónu, zo žilinského kraja - SZŠ Dolný Kubín, SZŠ Liptovský Mikuláš, SZŠ Žilina, SZŠ Čadca, z banskobystrického kraja – SZŠ Banská Bystrica, SZŠ Lučenec, SZŠ Zvolen a SZŠ Rožňava.

Podľa štatútu celoštátnej súťaže v prvej pomoci prvé tri víťazné družstvá a družstvo usporiadateľskej školy regionálneho kola postupujú do celoštátneho finálového kola, ktoré sa bude konať v mesiaci jún na SZŠ Žilina.

            Garantom súťaže bol Bc. Tomáš Pirnik, v zastúpení Bc. Jozef Paulík, ktorý zodpovedal za odbornú úroveň súťaže. Ďalší členovia zo záchranárskeho tímu – Bc. Valér Výboch, Bc. Eva Čelechovská, Bc. Miriam Mikulová – pracovali ako hodnotitelia na pridelených stanoviskách. Touto cestou sa chceme poďakovať záchranárom za odborné usmernenia, ochotu pracovať so študentmi a za príjemnú spoluprácu. 

Víťazné družstvá: 1. miesto – SZŠ Žilina

                                   2. miesto – SZŠ Lučenec

                                   3. miesto – SZŠ Liptovský Mikuláš

Družstvo našej školy zložené zo žiačok 2. ročníka - Miroslava Hudáková, Janka Kružliaková a Dominika Petáková sa zúčastnilo súťaže - mimo poradia a získalo v súťaži 1992 bodov.

            Poďakovanie patrí všetkým prihláseným žiakom za odvahu zúčastniť sa takejto súťaže a vyskúšať si svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v nasimulovaných - život ohrozujúcich situáciách. Nie je dôležité v živote na súťaži vždy vyhrať, dôležité je, že každou takouto skúškou získavate nové skúsenosti, ktoré vás posúvajú o krôčik ďalej od vašich spolužiakov. Statočne ste všetci pracovali aj napriek nepriazni počasia.

           Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom školy – vedeniu školy, kolegom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, žiakom – figurantom za herecké výkony, pomocníkom, hosteskám, maskérom, spevákom, hudobníkom  a všetkým, ktorí sa akoukoľvek malou či väčšou prácou pričinili pri realizácii súťaže. Bez vás by to nebolo možné.

 

       Za organizáciu súťaže boli zodpovedné: PhDr. Ľubica Uhrinová a Mgr. Marianna Kurčíková

Fotoalbum, ktorý zachytáva priebeh celej súťaže je umiestnený na szszvolen.edupage.sk.