IT Asociácia Slovenska (založená 09/99), ktorá tvorí profesné združenie najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku už po šiestykrát pripravila pre širokú verejnosť IT Fitness Test na overenie schopnosti práce s počítačom, vedomosti o internete a sociálnych sieťach a webovom marketingu. V predchádzajúcich ročníkoch sa do tohto testu zapojilo viac ako 120 tisíc riešiteľov a je predpoklad, že tento rok bude prekročená hranica 160 tisíc zapojených riešiteľov.

Odborní garanti projektu sú Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Komenského v Bratislave. Jeden z partnerov tohto projektu je aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Oficiálne spustenie 6. ročník testovania sa uskutočnilo 4. apríla 2017 za podpory podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a ďalších zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku či ďalších partnerov z akademického a súkromného sektora.

Samotný test pozostáva zo šiestich sekcií rozdelených do 30 otázok, pričom každá sekcia je zameraná na inú oblasť schopností a zručností ako kancelársky balík, internet, bezpečnosť, kolaboratívne nástroje a sociálne siete a komplexné úlohy, webový marketing. Test je pomerne časovo i vedomostne náročný a testuje nielen vedomosti, ale i schopnosti uplatniť ich efektívne a prakticky.

Prístup do testu je dostupný po zaregistrovaní sa na stránke www.itfitness.sk v troch kategóriách a to „Som učiteľ“, „Som študent“ a „Som zvedavý“.

Hodnotenie úrovne vedomostí v teste, ktorý bol zostavený špičkovými odborníkmi v oblasti testovania IT zručností, je rozdelené pre stredné, odborné a vysoké školy podľa percentuálnej úspešnosti do šiestich úrovní:

­   90-100%, vynikajúca úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

­   75-89%, vysoká úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

­   60-74% , nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

­   45-59% , priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

­   20-44% , nižšia až priemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

­   0-19%, nízka úroveň základných IT znalostí a zručností

Aj žiaci našej školy, ktorých zastupovali žiaci 2. ročníka odboru zdravotnícky asistent, sa zapojili do tohto testu. Dosiahnutá priemerná úspešnosť bola 44%, čo odpovedá aj dosiahnutej priemernej úspešnosti už zapojených 20 tisíc riešiteľov v tomto ročníku.

Zo 40 zapojených žiakov školy dosiahli najlepšie výsledky v teste a to nadpriemernú úroveň žiačky v poradí:

  1. Janka Šepetková
  2. Bianka Kréthová
  3. Katarína Malatincová
  4. Monika Majerská

Kompetencie v oblasti základov IT u uvedených žiačok podľa výsledkov testu sú na nadpriemernej úrovni a dokážu sa zorientovať a využívať IT pri práci, či zábave.

Zúčastnení žiaci získali certifikát, ktorý môžu priložiť k životopisu ako podklad o svojich IT znalostiach pre zamestnávateľa.

Zorganizoval, pedagogický dozor a správu napísal: Ing. Ján Chabada